Chính sách

BHXH Việt Nam thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA)

  • 22/12/2020
  • 1964

(TCCKVN) Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông qua Kế hoạch số 3986/KH-BHXH về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên cơ sở phân công, phối hợp, chỉ đạo, điều hành trong toàn Ngành và phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung công việc có liên quan.

Cụ thể, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA, Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của BHXH Việt Nam đối với công chức, viên chức trong toàn Ngành, các chủ sử dụng lao động, người lao động và các chủ thể tham gia BHXH thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành (Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, hệ thống Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, Tạp chí BHXH, các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, các lớp tập huấn, hội thảo,...) nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết và những công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả cũng như hạn chế tối thiểu các thách thức mà việc thực hiện Hiệp định EVFTA mang lại.

Ảnh minh hoạ

Đi kèm với đó, cần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đến các cấp, các ngành, người lao động và nhân dân, đặc biệt quan tâm đến người sử dụng lao động và người lao động thuộc khu vực kinh tế tư nhân; tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và lợi ích, vai trò, trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tổ chức tư vấn, giải đáp về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt đối với những đối tượng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp khi Việt Nam ký kết Hiệp định EVFTA với EU.

Phối hợp với các tổ chức an sinh xã hội (ASXH) của các quốc gia thành viên EVFTA nghiên cứu, đề xuất cơ chế phối hợp thực thi các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA có liên quan đến lĩnh vực ASXH trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam; Tham gia đàm phán và thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH, BHYT tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài dễ dàng tiếp cận các chế độ, chính sách ASXH, cải cách thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam khi đi làm việc ở nước ngoài; thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với công tác xây dựng pháp luật, thể chế; BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải rà soát các quy định của pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của BHXH Việt Nam để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam khi tham gia Hiệp định EVFTA.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, để đảm bảo thực hiện chính sách ASXH, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tích cực tham gia với Bộ LĐ-TB&XH và các tổ chức chính trị- xã hội trong việc tiếp tục đánh giá, định lượng các tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm, xã hội... và việc xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách về hỗ trợ tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm, trợ cấp thất nghiệp để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững trong quá trình cạnh tranh. Tham gia với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nghiên cứu, sửa đổi Bộ Luật Lao động theo cam kết tại Hiệp định EVFTA.

Đi kèm với đó, cần tiếp tục mở rộng diện bao phủ, phát triển đối tượng tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp…Nghiên cứu, tham gia với cơ quan có thẩm quyền về xây dựng chính sách điều chỉnh lương hưu phù hợp với quy định của Luật BHXH khi thực hiện chế độ tiền lương mới. Tham gia với Bộ Y tế trong việc xây dựng và thực hiện chính sách đảm bảo điều kiện và sức khỏe tại nơi làm việc cho người lao động. Nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, xây dựng lộ trình điều chỉnh mức đóng BHYT gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

BHXH Việt Nam giao Vụ Hợp tác Quốc tế là đơn vị đầu mối, phối hợp các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh trong việc triển khai, đôn đốc, theo dõi thực hiện Kế hoạch; phối hợp với cơ quan đầu mối quốc gia trong việc thực thi Hiệp định EVFTA. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí theo quy định từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hàng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

VÂN ANH