Thông báo

Bộ Công Thương quyết tâm cải cách thể chế, cơ chế, chính sách

  • 14/12/2012
  • 17519

Lễ khai trương trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bộ Công Thương Lễ khai trương trang thông tin điện tử tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bộ Công Thương - Ảnh

Nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30c về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đây là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hoá chủ trương của Đảng đã được khẳng định tại văn kiện Đại hội XI về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, xác định đây là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020. 

Bộ Công Thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại với nhiều thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, vì vậy, việc cải cách thủ tục hành chính là vấn đề luôn được Bộ Công Thương coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, nhằm tạo sự minh bạch, hiệu quả, góp phần chống tham nhũng và lãng phí thông qua việc đơn giản hóa, loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính, tạo ra tăng trưởng kinh tế, khắc phục nhiều bất cập cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, Bộ Công Thương coi cải cách thể chế, cơ chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm. 

Ở nhiều Bộ, ngành, CCHC thường tập trung vào khâu đơn giản hoá, hiện đại hoá các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng CCHC, Bộ Công Thương cũng đã đã triển khai vấn đề này rất tích cực. 

Trong năm 2012, mục tiêu chung của Bộ Công Thương về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là đưa hoạt động này đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là hoàn thành việc thực thi 25 Nghị định của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, về thực hiện cơ chế, chính sách... nhằm đưa những kết quả của cải cách TTHC vào đời sống. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phải được tập trung thực hiện một cách quyết liệt để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng những kết quả mà công tác cải cách TTHC mang lại. 

Bên cạnh đó, công tác kiểm soát TTHC của Bộ trong năm 2012 cũng tập trung vào những nhiệm vụ chính như kiểm soát chặt chẽ các thủ tục thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương từ khâu dự thảo đến việc thực thi; nghiêm túc thực hiện việc đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản quy định về TTHC; kịp thời công bố công khai và cập nhật TTHC vào cơ sở dữ liệu quốc gia; niêm yết công khai, đầy đủ TTHC tại nơi giải quyết công việc; tiếp nhận, xử lý có kết quả các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thường xuyên phối hợp với các đơn vị để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về TTHC. Cụ thể, đối với công tác cải cách TTHC, Bộ Công Thương đã kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi ban hành văn bản, đảm bảo các TTHC khi ban hành sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: Sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí thực hiện thấp nhất; Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công Thương, nhất là các TTHC có liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp; … 

Đối với công tác cải cách tài chính công, Bộ đã xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 3 năm; phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu hiệu quả; Hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của nhà nước; Thực hiện cơ chế tài chính mới theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, các chương trình, dự án của ngành; thực hiện xã hội hoá huy động nguồn lực tài chính trong các hoạt động đầu tư nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác; Thực hiện xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch nhanh gọn, kịp thời và đúng quy định hiện hành... 

Với sự ra đời của trang thông tin điện tử về kiểm soát TTHC có địa chỉ truy cập là http://kstthc.moit.gov.vn với đầy đủ thông tin về TTHC cùng những văn bản liên quan và đưa tin về hoạt động CCHC của Bộ Công Thương cũng như hoạt động tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi đến Bộ, Bộ Công Thương đã tiếp tục thể hiện quyết tâm của mình trên mặt trận CCHC hơn nữa. Trang thông tin điện tử về kiểm soát thủ tục hành chính này có tính tương tác cao giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý thông qua chuyên mục hỏi đáp về TTHC và thông tin phản hồi cũng như các kiến nghị về TTHC được đăng tải trên mạng. Nhờ đó, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có thể nhận được những phản ánh hay đóng góp của người dân tham gia thực hiện TTHC để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ/bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp.

Cần tích cực và thiết thực hơn 

Trong những năm qua, công tác CCHC ở Bộ Công Thương đã đạt được những thành tích đáng kể, được xem là một trong những Bộ đi đầu trong lĩnh vực CCHC, tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế thì vẫn còn một số tồn tại: 

CCHC là công việc khó và còn khá mới mẻ, nhiều cán bộ công chức làm công tác này chưa có kinh nghiệm. Mặc dù công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức trong những năm qua được tăng cường đáng kể nhưng kiến thức về CCHC, kỹ năng thực thi công vụ… chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức làm công tác CCHC chưa được chú trọng, chưa thu hút được người tài làm công tác CCHC. 

TTHC dù đã được cải cách, được đơn giản hoá, nhưng chưa triệt để, nhiều TTHC chưa đơn giản hoá được do phải chờ tiến trình của luật, nghị định. Do đó, các thủ tục vẫn còn phức tạp, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

Để từng bước khắc phục những khó khăn, Bộ Công Thương đã thực hiện một số giải pháp nhằm vượt qua các thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể là: Hằng năm, Bộ Công Thương đều có kế hoạch tuyển chọn, thi tuyển công chức và đào tạo cán bộ công chức, nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đổi mới công tác xây dựng và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật đối với các văn bản do Bộ Công Thương ban hành; chủ trì soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành; chủ trì soạn thảo trình Chính phủ để Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thông qua. Chú trọng đến chế độ, chính sách cho cán bộ công chức như việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn, áp dụng đối với cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ (theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005), thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức có thành tích thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm từng bước động viên tinh thần và giảm bớt khó khăn về thu nhập cho cán bộ công chức. 

Quán triệt và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ, không tăng biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bằng việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo chi đúng, chi đủ, tiết kiệm kinh phí. 

Tiếp tục cải tiến và duy trì việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong toàn Cơ quan Bộ Công Thương để từng bước công khai hoá, minh bạch hoá quá trình thực hiện các TTHC, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, khắc phục những thiếu sót, nhược điểm trong dịch vụ hành chính của cơ quan quản lý nhà nước khi cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua mạng nhằm từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch vì lợi ích của người dân, doanh nghiệp. 

Có thể nói, TTHC ở Bộ Công Thương trên các lĩnh vực hầu hết đều đã được sửa đổi, ban hành mới theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là những TTHC trên những lĩnh vực nóng, liên quan trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp như cấp phép nhập khẩu tự động, xuất nhập khẩu… đã được xây dựng thành các quy trình công việc, trong đó quy định rõ thời hạn phải giải quyết, công khai hoá, minh bạch hoá, giảm phiền hà, giảm đáng kể thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp, tăng tính trách nhiệm của cán bộ, công chức, thông qua đó góp phần đổi mới cơ bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính và người dân theo hướng phục vụ.